0

Offerte

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
voor de metaal- en de elektrotechnische industrie FME-CWM


Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op
19 oktober 1998 onder nr. 119/1998
Uitgegeven door de Vereniging FME-CWM
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer


Art. I Algemeen
1. Wanneer deze Algemene Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van
aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van
leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen
van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voorzover niet
door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een
verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-,
aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer
niet aanvaard.
2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
- product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en
inspectie.
In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:
- de opdrachtnemer: een ieder, die in zijn aanbieding naar
deze leveringsvoorwaarden verwijst;
- de opdrachtgever: degene, tot wie de vorengenoemde
aanbieding is gericht;
- dienst: de aanneming van werk.


Art. II Aanbieding
1. Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend.
2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst
door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende
normale werkuren.


Art. III Overeenkomst
1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot
stand op de dag van ondertekening van het contract door de
opdrachtnemer, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de
schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer
in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de
opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de
in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde
hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem
boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk
vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van
de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en
voorzover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.


Art. IV Prijs
1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief
omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende
overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens
Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens
voorzover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder fabriek
wordt verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.
2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of
meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al
geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is de
opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen.


3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer
begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te
brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem
bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2
van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
4. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is
overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de
opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen,
berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d.
moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
5. De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in
rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.
6. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever
ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen,
gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en
worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door de
opdrachtnemer betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten
laste van de opdrachtgever.
7. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren,
is de prijs berekend inclusief montage en bedrijfsvaardig opleveren
van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en
inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens de voorafgaande
leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VII zijn vermeld.
Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden
doorberekend.


Art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen,
modellen, gereedschappen e.d.
1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven
e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voorzover
deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend
contract of een door de opdrachtnemer ondertekende
opdrachtbevestiging.
2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door
hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen,
programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven
zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
De informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt
aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft
exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor
kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat
bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de
overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van
de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend
gemaakt of gebruikt.


Art. VI Levertijd
1. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de
uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden,
gegevens, vergunningen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de
werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
voor de metaal- en de elektrotechnische industrie FME-CWM
d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen
volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de
werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de
levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming
van de overeenkomst en de leveringsdatum of -week.
2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering
van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer
bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer
vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde
werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig
bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd
voorzover nodig verlengd.
3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer
het, indien keuring in het bedrijf van opdrachtnemer is
overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het
voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever
daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de
gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele
montage-/installatieverplichtingen.
4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot
verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de
duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat
ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit
de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen
medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
5. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft
overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele
of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van
de levertijd - door welke oorzaak ook - geeft de opdrachtgever geen
recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen
verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
6. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet
geacht worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de
opdrachtgever op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet
verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van
overmacht.


Art. VII Montage/installatie
1. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de
juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of
voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te
monteren product en/of de juiste werking van het product in
gemonteerde staat, behoudens indien en voorzover die uitvoering door
of vanwege de opdrachtnemer wordt verricht volgens door of vanwege
laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever in
ieder geval voor eigen rekening en risico dat;
a. het personeel van de opdrachtnemer, zodra dit op de plaats van
opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en
blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien,
indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale
werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft
medegedeeld;
b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de
overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het
personeel van de opdrachtnemer aanwezig zijn;
c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor
het benodigde transport;
d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag
en montage;
e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal,
gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen,
hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poetsen
ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom,
perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen), en
de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en
testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter
beschikking van de opdrachtnemer staan;
g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn
genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen
zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van
de montage/installatie aan de toepasselijke
overheidsvoorschriften te voldoen;
h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten
op de juiste plaats aanwezig zijn.
3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde
voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van
overeenkomstige toepassing.


Art. VIII Keuring en overnamebeproeving
1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na
de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 respectievelijk - indien
montage/installatie is overeengekomen - binnen uiterlijk 14 dagen na
de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en
gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt
het product geacht te zijn geaccepteerd.
2. Indien een overnamebeproeving is overeengekomen zal de
opdrachtgever na de ontvangst of, indien montage/installatie is
overeengekomen, na de montage/installatie de opdrachtnemer in de
gelegenheid stellen de nodige tests uit te voeren, alsmede die
verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de
opdrachtnemer nodig acht. De overnamebeproeving zal onverwijld na
het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in tegenwoordigheid van
de opdrachtgever worden gehouden. Indien de overnamebeproeving
zonder gespecificeerde en gegronde klacht is uitgevoerd, alsmede
indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen
voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
3. De opdrachtgever stelt voor de overnamebeproeving en voor de
eventuele tests de benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld in
art. VII lid 2 sub f., alsmede representatieve monsters van eventuele te
be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op
de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat de door
partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel
mogelijk kunnen worden nagebootst.
Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet is lid 2, laatste zin, van
toepassing.
4. In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het
voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal
het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn
geaccepteerd. De opdrachtnemer zal zulke tekortkomingen alsnog zo
spoedig mogelijk verhelpen.
5. Onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming
van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de
voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever terzake van
een tekortkoming in de prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten.


Art. IX Risico- en eigendomsovergang
1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3
draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte
schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens
voorzover aan grove schuld van de opdrachtnemer te wijten. Indien
de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname
van het product zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van
opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat
de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over
wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit
hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip
van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.
3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot
ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan de
opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de
opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen
eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het
product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde
demontage.


Art. X Betaling
1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de
overeengekomen prijs geschieden in 2 termijnen:
1/3 (één derde) uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de
overeenkomst;
2/3 (twee derde) uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens art. VI
lid 3.
2. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in
rekening is gebracht.
3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te
geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of op een door hem
aan te wijzen rekening.
4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen
betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de
opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de
vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3
punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens
alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten.


Art. XI Garantie
1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de
opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem
geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte
en/of geleverde materiaal, voorzover het betreft bij keuring
respectievelijk overnamebeproeving niet-waarneembare gebreken
aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij
binnen 6 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn
opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een
onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan
wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht
materiaal.
2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring
respectievelijk overnamebeproeving niet-waarneembare gebreken die
hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke
montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie
van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1
bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat de
montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien
verstande dat in dat geval de
garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering
volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken.
3. Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen
door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of
vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf
van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter
vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer.
Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige
zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en
verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor
rekening van de opdrachtgever.
4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in
dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften
dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen
de opdrachtgever;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of
kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte
materialen respectievelijk zaken;
f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de
opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt; materialen, zaken,
werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie
van de opdrachtgever toegepast,
alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde
materialen en zaken;
h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen,
voorzover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft
verstrekt.
5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan
enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer
gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot
geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook
genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage,
reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat
of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
6. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de
ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken
van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij
overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de
opdrachtnemer terzake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen
terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van
verval aanhangig te worden gemaakt.
7. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen
onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen
onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer.
8. Terzake van de door de opdrachtnemer uitgevoerde reparatie- of
revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is
overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van
de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een
periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting
van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de
betreffende werkzaamheden, voorzover ondeugdelijk, opnieuw te
verrichten. De tweede volzin van lid 3 is in dat geval van
overeenkomstige toepassing.
9. Terzake van door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering
en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven
10. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn
garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de
verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de
opdrachtnemer gesloten overeenkomst.


Artikel XII Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming
van de in artikel XI van deze voorwaarden omschreven
garantieverplichtingen.
2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer en
behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de
opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade
en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden,
uitgesloten.
3. De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor: schending
van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van
gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;
beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de
opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten,
modellen, gereedschappen en andere zaken.
4. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben,
wel bij de montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent,
geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
5. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren
respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van
derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van
de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de
opdrachtgever is uitgesloten.


Art. XIII Overmacht
Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden
verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke
omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst
blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds
begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking,
werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige
storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.


Art. XIV Opschorting en ontbinding
1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten
gevolge van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder
rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst
voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst
geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn.
Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het
einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is
de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de
ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in
bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen,
onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in
redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding
krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het
krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen
zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer
bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever
te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan
enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer
gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor
de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn
contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen,
alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling,
stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot
zekerheid - van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder
begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen,
is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en
zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze
overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij
deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige
schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de
hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de
opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te
kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding
van de opgeschorte overeenkomst(en).
4. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen
prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane
termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door de
opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de opdrachtnemer bevoegd
om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde,
in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen,
onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de
opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid
3 wordt de overeengekomen prijs - zo geen voorafgaande
opschorting heeft plaatsgevonden - onmiddellijk opeisbaar, onder
aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de
ontbinding door de opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de
opdrachtgever gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen
en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan
de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van
de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te
verkopen.
5. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht
ontbinding van de overeenkomst te vorderen.


Art. XV Geschillen
1. Behoudens de toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel en
onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige
voorziening in kort geding aan de President van de bevoegde
Arrondissementsrechtbank zullen alle geschillen die mochten
ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de
onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing
zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een
uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, met uitsluiting van de
gewone rechter worden beslecht door een scheidsgerecht. Dit
scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de
Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel,
gevestigd te Den Haag, en doet uitspraak met inachtneming van de
statuten van die Raad.
2. Voorzover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens regels
van Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute
competentie van de kantonrechter, zal uitsluitend de bevoegde
kantonrechter het geschil kunnen beslechten.


Art. XVI Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of
gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht,
geldend voor het Koninkrijk in Europa.

Hulp nodig?